Trädgård med blommor stensättning och terrass

Integritetspolicy för Drömträdgård i Varberg AB

Vi på Drömträdgård i Varberg AB värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. Vi följer den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, som ersatt den svenska personuppgiftslagen. Det främsta syftet med den nya förordningen är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas.

I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter.

Vad är personuppgifter och vad innebär en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild, köphistorik etc. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

Vilka personuppgifter behandlar vi på Drömträdgård i Varberg AB?

 • Kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • Personnummer
 • Kundnummer

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi tar emot de flesta personuppgifter direkt från dig. Vi kan även samla in en del av uppgifterna genom annan part, exempelvis sökföretag.

Vad använder vi informationen till?
Vi använder dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund eller avtalspart och teckna ett giltigt avtal. De används även för att kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till vår telefonist eller i digitala kanaler.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi är måna om att ta hand om våra kunder och vi inser vikten av vårt ansvar som personuppgiftsansvarig att ta väl hand om de personuppgifter som vi samlar in och hanterar. Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet och arbetar på flera olika nivåer med säkerhet såsom IT-infrastruktur, policyer och riktlinjer. Vi lägger stor vikt vid att arbeta förebyggande och förhindra att din information sprids och/eller missbrukas. Behandlingen av din information kontrolleras kontinuerligt. Bland annat genomförs följande säkerhetsåtgärder:

 • Begräsning av behörigheter. Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Det minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed även risken för felhantering.
 • Kryptering av mer känslig information sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder.
 • Brandväggar och säkerhetslösningar.
 • Policyer och riktlinjer.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig endast så länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig. Vi sparar även dina personuppgifter för andra ändamål, som exempelvis bokföring, åtgärder mot bedrägerier eller penningtvätt. För dessa ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som är nödvändigt för ändamålen eller vad som krävs enligt tillämplig lag.

Kundinformation sparas så länge du är kund hos Drömträdgård i Varberg AB och därefter som längst i 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen.

Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.

Dina rättigheter
Som kund har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:

 • Att få ett registerutdrag avseende företagets behandling av dina personuppgifter.
 • Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga.
 • Att bli bortglömd om det inte finns andra rättsliga skäl till att Drömträdgård i Varberg AB behöver spara dina personuppgifter, såsom exempelvis bokföringsskyldighet.
 • Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som Drömträdgård i Varberg AB utför av dina personuppgifter.
 • Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån Drömträdgård i Varberg AB i ett strukturerat format.
 • Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.
 • Att få dina personuppgifter utlämnade på ett IT-medium för överföring till annan personuppgiftsansvarig.